top of page

Súbor fotografií s názvom ReGenerácia Andrej Balco koncipoval ako sériu portrétov ľudí súčasnej aktívnej generácie, generácie modelovanej rýchlym technologickým vzostupom, socialno-politickými turbulenciami a promiskue prosperity a krízy (politickej, morálnej, hlavne však vzťahovej a osobnostnej).

Dokumentárna komplexnosť súboru nebola už od počiatku jediným atribútom, na ktorom ako autor staval, nateraz sa pokúsil vystúpiť z pozície pozerajúceho sa a revidovať tak svoju pozíciu autora, redefinovať pohľad, cez ktorý máme výsledný obraz vnímať. Verbálnym synonymom tejto aktivity sa stala predpona Re. Substancia obsahujúca fundament zmeny, zlomu, akcie, hľadania, pokusu… odpovede, ale hlavne znovuzrodenia.

V následnom spojení s predchádzajúcim (ReGenerácia) sa tak východisková situácia (mimo Balca) mení z neživej na živú, zo statického tvaru a myšlienky vzniká nová realita, v ktorej sa v istom okamihu autor stáva pozorovateľom aj performerom súčasne.

Formálna vizualita, ktora by konzekventne mala konvenovať k predchádzajúcim súborom Sunday Wishes a Domésticas sa vo svojej autenticite osamostatní a zadefinuje. Nemennosť aj okamih, neohraničenosť a exaktnosť, prázdnota a idea, kompozícia a okamih vedľa seba existujú v najprirodzenejšom zo vzťahov, v obrazoch o narušení blízkosti, zdanlivo efemérnej povahe bytia, preľnutí reportu a poznania, celku a elementárnych časticiach vytvárajúcich nielen kontext bytia, ale aj jeho zmysel.

Balcove fotografie sú prázdnym poľom medzi Re a istým typom akcie, sú medzipriestorom medzi otázkou a východiskom, potvrdením niečoho, čo síce po polčase rozpadu, ale exaktne existuje, je zdokumentovateľnou entitou a teda aj prísľubom nejakého modelu riešenia.

Súbor fotografií s názvom ReGenerácia je zatiaľ najosobnejšou fotografickou výpoveďou Andreja Balca.

 

 

Eduard Kudláč

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page